Статут

 Стаття 1. Загальні положення

1.1. Федерація настільного тенісу України, (у подальшому - Федерація) є всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує спортсменів, тренерів, суддів, інших фахівців настільного тенісу в досягненні мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Федерація діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.3. Федерація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного Законодавства України та цього Статуту.

1.4. Федерація поширює свою діяльність на всю територію України. Федерація співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями як в Україні, так і за її межами.

1.5. Рішення керівних органів Федерації, видані в межах її компетенції, обов'язкові для виконання всіма її членами.

І.6. Федерація набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації в Міністерстві юстиції України, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Виконкомом Федерації, власну символіку, рахунки в банківських установах.

Символіка Федерації реєструється в установленому законодавством порядку.

1.7. Повне найменування Федерації:

• українською: Федерація настільного тенісу України.
• російською : Федерация настольного тенниса Украины.
• англійською: Ukrainian Table tennis Federation

Скорочене найменування Федерації:

• українською: ФНТУ
• російською : ФНТУ
• англійською : UTTF

1.8.Юридична адреса Федерації: Україна, м. Київ, вул. Саксаганського,73.


Стаття 2. Мета і завдання Федерації

2.1. Основною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку настільного тенісу в Україні, підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному розвитку особистості, зміцненню здоров'я громадян, формуванню здорового способу життя та захист спільних законних інтересів своїх членів.

2.2. Федерація ставить перед собою завдання:

• сприяння розробці та втіленню в життя програми розвитку настільного тенісу в Україні, вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, їх успішному виступу на міжнародних змаганнях;
• надання організаційної та методичної допомоги місцевим осередкам, у роботі по залученню населення до занять настільним тенісом;
• сприяння встановленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії, взаєморозуміння між членами Федерації;
• сприяння поширенню інформації в Україні про настільний теніс та про діяльність Федерації.

2.3. Для здійснення своїх статутних завдань Федерація в установленому законом порядку:

• бере участь у розробці і реалізації програми розвитку на Україні настільного тенісу;
• розробляє і здійснює заходи по узагальненню і поширенню передового досвіду тренерів, суддів, інших фахівців настільного тенісу;
• сприяє розвитку олімпійського руху в Україні;
• організовує навчально-тренувальні збори , змагання, інші заходи серед членів Федерації;
• розвиває і зміцнює свою матеріально-технічну та фінансову базу;
• організовує навчання та підвищення кваліфікації фахівців - членів Федерації;
• затверджує правила змагань, положення про змагання серед членів Федерації, здійснює контроль за їх дотриманням;
• створює місцеві осередки, клуби, секції;
• збирає, узагальнює і вивчає, поширює серед своїх членів передовий досвід у сфері відповідних спортивних дисциплін;
• виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права;
• розробляє та затверджує календарний план спортивних змагань Федерації, забезпечує їх підготовку і проведення;
• здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій зі статусом юридичної особи, засновує підприємства;
• забезпечує соціальний захист членів Федерації, надає допомогу ветеранам спорту;
• сприяє підготовці спортсменів міжнародного рівня;
• здійснює добір спортсменів, тренерів та інших фахівців-членів Федерації для участі в змаганнях, зборах тощо та для роботи за контрактами;
• захищає законні інтереси членів Федерації у стосунках з державними органами, посадовими особами, громадськими організаціями, іншими третіми особами;
• забезпечує здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів Федерації;
• представляє спортсменів, тренерів та інших фахівців Федерації до нагород, заохочень та присвоєння почесних звань;
• організовує виготовлення офіційної, нагородної та пам'ятної атрибутики, сувенірної, рекламної та іншої продукції Федерації;


Стаття 3. Члени Федерації, їх права та обов'язки

3.1. Федерація будується на засадах індивідуального та колективного членства. Федерація має почесне членство.

3.2. Індивідуальним членом Федерації може бути громадянин України , який визнає принципи, мету, завдання та Статут Федерації, є членом одного із її місцевих осередків, сплачує членські внески. Прийом індивідуальних членів здійснюється за рішенням керівного органу місцевого осередку Федерації на підставі поданої заяви.

3.3. Колективними членами Федерації можуть бути колективи підприємств, установ і організацій, що визнають принципи, мету, завдання та Статут Федерації, сприяють їх втіленню, сплачують членські внески.

Прийом колективних членів здійснюється за рішенням керівного органу місцевого осередку Федерації на підставі рішення зборів колективного підприємства, установи, організації та поданої заяви.

Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.

Індивідуальні та колективні члени мають рівні права і обов'язки.

3.4. Виконком Федерації може присвоїти звання Почесного члена Федерації будь-якій особі, яка має визначні заслуги у розвитку настільного тенісу.

3.5. Почесний член Федерації за його бажанням може брати участь у роботі Конференції та Виконкому Федерації з правом дорадчого голосу.

З.6. Члени Федерації мають право:

• брати участь у діяльності Федерації;
• обирати і бути обраними до керівних органів Федерації;
• одержувати повну і вірну інформацію щодо діяльності Федерації, матеріальну, методичну, консультативну допомогу;
• брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Федерацією, на засадах і в порядку , визначених регламентуючими документами Федерації;
• вільно виходити із Федерації.

3.7.Члени Федерації зобов'язані:

• активно сприяти розвитку в Україні настільного тенісу;
• дотримуватись у своїй діяльності вимог цього Статуту та регламентуючих документів Федерації;
• виконувати рішення, прийняті керівними органами Федерації;
• співпрацювати з Федерацією по всіх питаннях, які стосуються організації змагань;
• своєчасно сплачувати вступні, членські та інші внески;
• дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами Федерації.

3.8.Членство в Федерації може бути припинене на підставі:

• поданої заяви про вихід з Федерації (для індивідуального члена), а також рішення зборів колективу підприємства, установи, організації та поданої заяви;
• рішення керівного органу місцевого осередку Федерації або Виконкому Федерації у випадку порушення його положення чи Статуту; невиконання рішень керівних органів Федерації чи її місцевого осередку в органах виконавчої влади, громадських та міжнародних організаціях; невиконання своїх обов'язків, пов'язаних з участю у діяльності Федерації, завдання шкоди майну Федерації чи її місцевого осередку.


Стаття 4. Структура та керівні органи Федерації.

4.1.Основою Федерації є місцеві осередки, які створюються за територіальною ознакою за місцем проживання, навчання та роботи громадян при наявності не менше п'яти членів та обласні федерації, як її місцеві осередки.

4.2. 0середки в своїй діяльності керуються цим Статутом, своїми положеннями (статутами), які приймаються їх вищими керівними органами і затверджуються Виконкомом Федерації.

4.3. Для набуття прав юридичної особи осередки повинні зареєструватися у встановленому законом порядку, без прав юридичної особи - легалізуватися шляхом повідомлення про заснування.

4.4. Вищим керівним органом Федерації є Конференція її делегатів, яка скликається по мірі необхідності, але не рідше, ніж один раз на чотири роки.

4.5. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутня більше половини обраних делегатів.

4.6. Позачергова Конференція скликається з ініціативи Виконкому Федерації або 1/3 членів Федерації.

4.7. Конференція:

• визначає основні напрямки діяльності Федерації;
• затверджує Статут Федерації, вносить до нього зміни і доповнення;
• обирає строком на чотири роки Президента , Почесного Президента, Віце-президентів, Генерального секретаря Федерації, Виконком Федерації, Ревізійну комісію;
• заслуховує звіти Виконкому, Президента та Ревізійної комісії Федерації;
• вирішує питання про реорганізацію і ліквідацію Федерації;
• реалізує право власності на майно та кошти Федерації;
• розглядає та вирішує будь-які інші питання діяльності Федерації.

4.8. Рішення Конференції приймаються відкритим або таємним (за вимогою не менше 1 5 делегатів)голосуванням простою більшістю голосів присутніх делегатів.

4.9. Керівним органом Федерації в період між Конференціями є Виконком Федерації, очолюваний Президентом Федерації.

4.10. До складу Виконкому Федерації входять за посадою Президент, віце-президенти, Генеральний секретар Федерації.

4.11. Засідання Виконкому Федерації проводяться один раз в три місяці.

4.12. 3асідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Виконкому.

4.13. Рішення Виконкому Федерації приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Виконкому. За умови рівності голосів, голос Президента Федерації є вирішальним.

4.14. Президент Федерації:

• забезпечує виконання рішень Конференцій, Виконкому Федерації;
• організовує підготовку засідань Виконкому Федерації та Конференції, скликає засідання Виконкому;
• забезпечує дотримання Статуту Федерації у її практичній діяльності;
• розпоряджається майном і коштами Федерації на підставі рішень Виконкому, здійснює фінансові операції, організовує ведення фінансових документів;
• представляє інтереси Федерації у державних органах та міжнародних організаціях;
• підписує офіційну документацію;
• визначає ступінь відповідальності керівників Федерації, проводить розподіл обов'язків між ними;
• приймає і звільнює штатних працівників Федерації;
• несе відповідальність за результати фінансової діяльності, раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів;
• організує міжнародну діяльність Федерації: в установленому порядку укладає договори, угоди та контракти із зарубіжними спортивними та іншими неурядовими організаціями;
• вирішує інші питання поточної діяльності Федерації.

4.15. Виконком Федерації:

• забезпечує виконання завдань і функцій, визначених Статутом Федерації, рішень Конференцій;
• визначає напрями поточної роботи Федерації;
• скликає Конференції, встановлює норми представництва делегатів та порядок їх делегування;
• призначає, в разі необхідності, віце-президентів, секретаря та інших членів Виконкому з наступним їх затвердженням на Конференції Федерації;
• встановлює розміри вступних, членських та інших внесків, порядок їх сплати;
• приймає рішення про створення місцевих осередків Федерації, затверджує їх положення (статути);
• розглядає питання про використання матеріальних та фінансових ресурсів Федерації, затверджує річний фінансовий звіт, кошторис прибутків і витрат, контролює його виконання;
• контролює виконання угод і контрактів;
• затверджує положення та інші регламентуючі документи Федерації;
• затверджує структуру, штатний розклад, керівників структурних підрозділів Секретаріату;
• створює робочі органи Федерації (комітети, комісії тощо), затверджує положення про них та голів робочих органів;
• вирішує питання морального та матеріального заохочення, соціального захисту членів Федерації, присвоює звання Почесного члена Федерації;
• приймає рішення про заснування госпрозрахункових установ, організацій, підприємств, благодійних фондів, затверджує їх статути (положення);
• вирішує інші питання діяльності Федерації.

4.16. Віце-президенти Федерації здійснюють організацію роботи Федерації за напрямками її діяльності відповідно до рішень Конференції, доручень Президента.

4.17. На час відсутності Президента Федерації один з віце-президентів за його дорученням реалізує повноваження Президента.

4.18. Для поточної оперативної, технічної роботи Виконком створює робочий орган -Секретаріат, що є адміністративним органом Федерації.

4.19. До складу Секретаріату Федерації входять Віце-президенти, голови комісій. Тренерської Ради та Колегії суддів.

4.20. Секретаріат очолює Генеральний секретар Федерації.

4.21. Генеральний секретар Федерації:

• організовує виконання рішень Конференції, Виконкому, доручень Президента Федерації;
• забезпечує ведення діловодства Федерації, інформаційного зв'язку між Федерацією та її місцевими осередками, відповідними міжнародними організаціями;
• здійснює підготовку засідань Виконкому Федерації, Конференції;
• веде облік членів Федерації;
• виконує інші функції відповідно до розподілу обов'язків між керівниками федерації.

4.22. Контроль за дотриманням Статуту Федерації, фінансове - господарською діяльністю Федерації здійснюється Ревізійною комісією, яка підзвітна Конференції;

4.23. Ревізійна комісія здійснює перевірки за дорученням Конференції, вимогою 1/3 членів Федерації та власною ініціативою;

4.24. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Федерації та її членів необхідні матеріали, фінансові та інші документи, а також особисті пояснення;

4.25. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції або засідання Виконкому Федерації, якщо виникла загроза інтересам Федерації чи її членам, або виявлені зловживання з боку посадових осіб Федерації чи її членів.

4.26. Тренерська Рада і Колегія суддів обираються терміном на 4 роки на поширеному засіданні тренерів і суддів і затверджуються конференцією. Ці громадські органи Федерації очолюються головою Тренерської Ради і головою Колегії суддів і підзвітні Виконкому Федерації, якій затверджує їх ухвали.

4.27. Тренерська Рада:

• вчиняє методичне керування тренерськими громадськими органами обласних федерацій;
• розробляє і представляє Виконкому Федерації для затвердження комплексні матеріали про систему підготовки тренерських кадрів, відбору найсильніших спортсменів до збірних команд України;
• вчиняє підбір і рекомендацію тренерів збірних команд України;
• розробляє рекомендації і положення по проведенню змагань, що проводяться під егідою Федерації, заходи по підвищенню майстерності спортсменів;
• організовує навчання, семінари тренерів і інструкторів;
• готує матеріали з пропозиціями про присвоєння категорій і звань тренерам, спортсменам.

4.28. Колегія суддів:

• надає методичну і практичну допомогу обласним колегіям в підготовці суддів;
• розробляє правила проведення змагань, вносить їх на розгляд Виконкому Федерації;
• комплектує склади суддівських колегій на всіх змаганнях, вчинюваних під егідою Федерації, виносить їх для затвердження в Виконком Федерації.

4.29. 3 метою удосконалення професійності керівництва та розвитку самоуправління при Виконкомі Федерації створюються громадські комісії з таких напрямків:

• спортивно-технічна;
• з агітації та пропаганди;
• дитяча.

При Виконкомі можуть створюватись інші комісії.


Стаття 5. Майно та кошти Федерації.

5.1. Відповідно до чинного законодавства Федерація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності. Федерація може набувати право власності на кошти та інше майно, передане членами Федерації або державою у встановленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями; а також на майно, придбане за рахунок власних коштів; на майно і кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених Федерацією госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

5.2. Постійним джерелом формування власних коштів Федерації є:

• надходження від проведення заходів, передбачених цим Статутом;
• членські, вступні та інші внески, пов'язані з проведенням основної статутної діяльності;
• кошти або майно, яке надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
• інші джерела не заборонені законом України "Про опадаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. №283/97-ВР зі змінами та доповненнями.

5.3. У власності Федерації можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Федерації, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.

5.4. Федерація самостійно і незалежно здійснює право володіння, користування та розпорядження належним їй майном через її керівні органи.

5.5. Керівні органи Федерації можуть закріплювати певне належне їй майно за місцевими осередками Федерації і делегувати керівним органам останніх повноваження по розпорядженню ним.

5.6. Кошти та майно Федерації не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються лише для виконання статутних завдань.

5.7. Федерація може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.


Стаття 6. Зміни та доповнення до Статуту Федерації.

6.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Федерації здійснюється за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало більше половини присутніх делегатів.

6.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Федерація повідомляє в п'ятиденний термін реєструючий орган.


Стаття 7. Припинення діяльності Федерації.

7.1. Припинення діяльності Федерації може бути здійснене шляхом її реорганізації або ліквідації.

7.2. Федерація може бути реорганізована за рішенням Конференції, якщо за це проголосували 3/4 обраних делегатів.

7.3. Федерація може бути ліквідована за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало 3/4 обраних делегатів, або за рішенням суду відповідно до чинного законодавства.

7.4. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з ліквідацією Федерації, Конференцією або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Федерації, утворюється ліквідаційна комісія, що діє в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.5. У разі ліквідації Федерації її кошти та майно повинні бути передані іншій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.